Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Công khai

Công khai dự toán chi ngân sách năm 2018

Thứ ba - 30/01/2018 09:53
Công khai quyền tự chủ,tự chịu trách nhiệm thực hiện dự toán chi ngân sách năm 2018.
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số: 02    /QĐ-THAP Hoà Phong, ngày  24   tháng 01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai dự toán chi Ngân sách năm 2018
của trường Tiểu học An Phước
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ quyết Quyết định số 06/QĐ-PGDĐT ngày 08 tháng 01 năm 2018 về việc giao quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm tài chính và thực hiện dự toán chi ngấn sách nhà nước năm 2018;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu dự toán chi ngân sách năm 2018 của Trường tiểu học số An Phước.
Kèm theo biểu công khai đính kèm
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán  và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Phòng tài chính huyện Hòa Vang;
- Phòng GD& ĐT Hòa Vang;
-  Lưu :VT, KT.
HIỆU TRƯỞNG
      Đã ký
 
Đinh Thị Dễ
 
 
 
 
  Biểu số 2 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính  
Đơn vị:Trường Tiểu học An Phước      
Chương:622 loại 070 Khoản 072      
  DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH NHÀ NƯỚC    
  (Kèm theo Quyết định số: 02 /QĐ-THAP ngày 24/01/2018 của trường Tiểu học An Phước.)    
  NĂM 2018    
         
    ĐVT: Triệu đồng    
Số TT Nội dung Dự toán năm    
   
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí      
1 Số thu phí, lệ phí      
1.1 Lệ phí      
1.2 Phí      
  Học phí chính khóa      
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại      
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo      
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên      
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên      
2.2 Chi quản lý hành chính      
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN      
II Dự toán chi ngân sách nhà nước      
1 Chi quản lý hành chính      
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ      
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ      
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 5179.277    
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 5049.977    
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 129.3    
         
                                               Hòa Phong, ngày  24  tháng  01  năm 2018    
    Thủ trưởng đơn vị
         
      Đã ký    
         
         
         
    Đinh Thị Dễ    
 
 
 
 
   UBND HUYỆN HOÀ VANG                          
Đơn vị: Trường tiểu học An Phước                          
 
                             
BẢNG THUYẾT MINH DỰ TOÁN KINH PHÍ NGÂN SÁCH NĂM 2018
                              ĐVT : ngàn đồng
STT Mục Nội dung Chia ra tháng  Tổng cộng
Tháng 1 Tháng 2 Tháng 3 Tháng 4 Tháng 5 Tháng 6 Tháng 7 Tháng 8 Tháng 9 Tháng 10 Tháng 11 Tháng 12
I Nhóm chi lương   314,080 358,040 314,080 314,080 335,390 312,000 424,771 312,000 314,080 314,080 314,080 429,364 3,854,617
1 6000 Tiền lương  158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 158,197 1,898,364
    Tiền lương truy                        17,647 17,647
2 6050 Tiền công hợp đồng  15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 15,522 186,264
3 6100 Phụ cấp lương  90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 90,037 1,080,447
    Tiền tăng giờ, thể dục 2,080 1,040 2,080 2,080 1,560       2,080 2,080 2,080 2,080 17,160
    Tiền truy phụ cấp lương                       13,135 13,135
4 6300 Các khoản đóng góp  48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 48,244 578,929
    Tiền truy các khoản đóng góp                       4,630 4,630
5   Bổ sung chênh lệch so định biên                       58,041 58,041
II   Nghị định 86, KT         21,830 0 0 0       21,830 43,660
III   Hỗ trợ tết Đinh Dậu   45,000     0             0 45,000
IV   Kinh phí CCTL             112,771           112,771
V Nhóm chi hành chính   92,136 56,836 127,836 176,086 49,336 185,436 7,956 33,636 50,136 37,063 55,336 14,836 888,229
1 6200 Tiền thưởng 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21,000 0 21,000
    Tiền thưởng                      21,000   21,000
2 6250 Phúc lợi tập thể 500 500 500 500 500 300 300 300 500 500 500 500 5,400
    Nước uống giáo viên 500 500 500 500 500 300 300 300 500 500 500 500 5,400
3 6500 Thanh toán dịch vụ công cộng 3,500 3,500 3,500 3,500 3,500 2,000 2,000 2,000 3,500 3,500 3,500 3,500 39,100
    Tiền điện 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 1,500 1,500 1,000 2,000 2,000 2,000 2,000 22,000
    Tiền nước  1,000 1,000 1,000 1,000 1,000 500 500 500 1,000 1,000 1,000 1,000 10,500
    Tiền rác thải  500 500 500 500 500 0 0 500 500 500 500 500 5,000
    Tiền nhiên liệu (xăng cắt cỏ) 400       400     400       400 1,600
4 6550 Vật tư văn phòng 10,200 17,000 4,500 800 1,000 3,000 0 1,000 15,800 1,000 1,000 1,000 56,300
    Chi thay mực máy in, máy foto 1,000   0   1,000     0   1,000   1,000 4,000
    Chi mua giấy, viết, kẹp hồ sơ, hồ dán, ghimv.v....     15,000             15,000       30,000
    Chi mua vật tư văn phòng khác   2,000 0 800 0     1,000 0   1,000   4,800
    Chi mua máy bơm nước KV Bồ bản 2,200                       2,200
    Chi cho công tác phòng cháy           3,000       0     3,000
    Chi mua bình nước nóng lạnh.      4,500           800       5,300
    Chi làm bảng trang trí  tiền sảnh, công khai 7,000   0                   7,000
5 6600 Thông tin liên lạc 3,236 736 6,736 736 736 536 1,556 736 736 736 3,236 736 20,452
    Tiền điện thoại  136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 136 1,632
    Tiền Internet 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 400 4,800
    Chi tuyên truyền , trang trí tuyên truyền 2,500           0       2,500 0 5,000
    Chi tiền tên miền weside             850           850
    Chi đặt báo, làm báo tuyên truyền 200 200 6,200 200 200 0 170 200 200 200 200 200 8,170
6 6650 Hội nghị 0 0 0 0 0 0 0 0 1,000 0 0 0 1,000
    Hội nghị CCVC 0               1,000       1,000
7 6700 Công tác phí 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 37,200
    Khoán công tác phí 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 3,100 37,200
    Đi công tác               8,000         8,000
8 6750 Chi phí thuê mướn 1,000 0 1,000 1,500 0 0 1,000 500 3,500 2,500 1,000 0 12,000
    Chi thuê công chăm sóc, tỉa cây trồng 1,000   0       1,000     1,000     3,000
    Chi thuê vận chuyển bàn ghế               500         500
    Chi thuê nhân viên y tế       1,500         1,500 1,500     4,500
    Chi thuê công làm các việc sửa chữa khác     1,000     0     2,000   1,000   4,000
9 6900 Sửa chữa tài sản, duy tu bảo dưỡng 25,000 0 26,000 130,000 0 0 0 10,000 10,000 0 0 0 201,000
    Chi sửa chữa máy vitính, máy in, foto 20,000             0 10,000   0 0 30,000
    Chi sửa nước, điện phòng học, phòng chức năng 5,000     10,000       10,000         25,000
    Chi sơn vôi Bồ Bản       80,000                 80,000
    Xây tường rào Bồ Bản       25,000                 25,000
    Làm cửa sắt ra vào Bồ Bản       15,000                 15,000
    Sửa nhà xe học sinh CTT     20,000                   20,000
    Chi sửa hệ thống tia cực tím     6,000                   6,000
10 7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn 35,600 28,000 53,500 9,500 26,000 0 0 15,000 12,000 20,700 20,000 6,000 226,300
    Chi giải thể thao các cấp 6,000   1,000             5,000   5,000 17,000
    Chi trang phục thể dục                   4,000     4,000
    Chi tổ chức các hoạt động chuyên đề  2,000   1,000 1,000         2,000 1,000 1,000 1,000 9,000
    Chi mua sổ sách, bút viết giáo án cho giáo viên   8,000                 8,000   16,000
    Chi tổ chức làm đồ dùng dạy học các cấp     2,000                   2,000
    Chi tổ chức ngày hội thiếu nhi vui khỏe 0   4,000                   4,000
    Chi hội thi đố vui để học các khối 2,000   1,000               0   3,000
    Chi thi GV chủ nhiệm giỏi     2,000                   2,000
    Chi hỗ trợ thi GV giỏi các cấp 0 1,000                     1,000
    Chi tổ chức thi VCĐ các cấp                     1,000   1,000
    Chi tổ chức hoạt động đội 2,000     0           2,000     4,000
    Chi mua sổ , hồ sơ chuyên môn , học bạ                 5,000       5,000
    Chi công tác phổ cập                     6,000   6,000
    Chi in ấn chuyên môn 3,000 0     2,000           3,000   8,000
    Chi mua phích thư viện 1,000               0       1,000
    Chi học sinh tham gia ngày hội HS TH 5,000     1,500                 6,500
    Chi tham gia giải cầu lông truyền thống       3,000                 3,000
    Chi photo hồ sơ chuyên môn 3,000                 2,000     5,000
    Chi tổ chức 20/11                     1,000   1,000
    Chi tổ chức đại hội liên đội                   3,000     3,000
    Chi mua hồ sơ đội 600               1,000       1,600
    Chi tổ chức khai giảng,sơ kết,tổng kết   1,000     1,000       1,000       3,000
    Chi mua trống đội   18,000                     18,000
    Chi mua sách, thiết bị               15,000         15,000
    Chi may rèm phòng học     36,000                   36,000
    Chi HS tham gia hội thi các cấp 4,000     2,000       0   1,000     7,000
    Chi cài phần mềm kế toán mới     4,500                   4,500
    Chi nâng cấp phần mềm kế toán                   2,700     2,700
    Chi mua phần mềm thư viện,     2,000                   2,000
    Chi làm bảng biểu thư viện, chuyên môn 5,000                       5,000
    Chi làm bảng biểu đội 2,000     0                 2,000
    Chi khen thưởng học sinh cuối năm         23,000               23,000
    Chi mua ghế ngồi HS                 3,000       3,000
    Chi cài phần mềm TKB       2,000         0       2,000
11 7750 Chi phí khác 0 4,000 0 0 4,000 0 0 1,000 0 5,027 2,000 0 16,027
    Chi tiếp khách   2,000     3,000         2,000     7,000
    Chi công tác phòng chống bão lụt                   3,027     3,027
    Chi kỷ niệm các ngày lễ lớn         1,000           1,000   2,000
    Chi mua vật dụng vệ sinh   2,000     0     1,000     1,000   4,000
12   Chi bơi an toàn           96,000             96,000
13 9950 Chi mua sắm 0 0 12,000 14,450 0 0 0 0 0 0 0 0 26,450
    Chi mua máy tính xách tay       10,450                 10,450
    Chi mua máy scan       4,000                 4,000
    Chi mua bàn làm việc     4,000                   4,000
    Chi mua mic Omega     8,000                   8,000
14   Chi trường học xanh 10,000   8,000 12,000                 30,000
    Chi làm bảng biểu lớp học 7,200   0                   7,200
    Chi mua thùng rác có nắp đậy     1,500                   1,500
    Chậu cây treo trường sinh     2,000                   2,000
    Bảng tuyên truyền bảo vệ môi trường     4,500                   4,500
    Các bảng biểu trang trí 2,800                       2,800
    Chi mua chậu cây cảnh       10,000                 10,000
     Vật dụng vệ sinh       2,000                 2,000
15   Chi tổ chức kỷ niệm 110 năm 0 0 9,000 0 10,500 80,500 0 0 0 0 0 0 100,000
    Tổ chức các chuỗi hoạt động chào mừng     9,000   9,000               18,000
    In bì thư           250             250
    In giấy mời           1,000             1,000
    Băng rôn chào mừng         1,500               1,500
    Làm mái che dự lễ           10,000             10,000
    Làm đĩa CD           10,000             10,000
    Tràg trí kháng đài, văn nghệ           20,000             20,000
    Liên hoa thân mật           39,250             39,250
VI Kinh phí tiết kiệm   0 0 0 20,000 0 0 0 10,000 0 0 0 205,000 235,000
1   Trích quỹ phúc lợi       20,000       10,000       10,000 40,000
2   Trích quỹ  bổ sung thu nhập                       195,000 195,000
Tổng cộng (I+II+III+IV+V+VI) 406,216 459,876 441,916 510,166 406,556 497,436 545,498 355,636 364,216 351,143 369,416 671,030 5,179,277
Bằng chữ: (Năm tỷ một trăm bảy mươi chín triệu hai trăm bảy mươi bảy ngàn đồng y)                
                         Hoà Phong, ngày 24 tháng 01 năm 2018
  Kế toán                                                                                                                                                                                                                                                        Thủ trưởng đơn vị
                               
                               
                            Đã ký  
                               
  Nguyễn Thị Phương Lan                     Đinh Thị Dễ  

Tác giả bài viết: Kế toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trường Tiểu học An Phước
Đia chỉ: Cẩm Toại Trung - Hoà Phong - Hoà Vang. Điện thoại: 05113.846.462
Email: thanphuoc.hv@gmail.com
Website: thanphuoc-hoavang.edu.vn
Xem bản: Desktop | Mobile