Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Công khai

Công khai tài chính theo thông tư 61 / 2017 năm 2017

Thứ ba - 27/02/2018 09:26
UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /QĐ-THAP Hoà Phong, ngày     tháng 02  năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai  quyết toán ngân sách năm 2017
của trường Tiểu học An Phước
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ quyết toán chi ngân sách năm 2017 của Trường Tiểu học An Phước;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách năm 2017 của Trường tiểu học số An Phước.
Kèm theo biểu công khai đính kèm
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán  và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Phòng tài chính huyện Hòa Vang;
- Phòng GD& ĐT Hòa Vang;
-  Lưu :VT, KT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đinh Thị Dễ
 
 
 
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC                
Thôn Cẩm Toại Trung - Xã Hòa Phong - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng          
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1002715              
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  
      NGUỒN KP KHÔNG TỰ CHỦ          
        NĂM 2017          
PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN            
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN   KP còn lại chuyển kỳ sau
KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế Lũy kế
Trong kỳ Lũy kế
6100 Phụ cấp lương                             22,891,000        22,891,000      22,891,000       22,891,000      22,891,000                                      
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                                                                                              22,891,000      22,891,000                                      
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                          124,200,000     124,200,000   124,200,000    124,200,000    124,200,000                                      
6449 Trợ cấp, phụ cấp khác                                                                                                           124,200,000    124,200,000                                      
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                               1,500,000          1,500,000        1,500,000         1,500,000        1,500,000                                      
6501 Thanh toán tiền điện                                                                                                                   546,705            546,705                                      
6502 Thanh toán tiền nước                                                                                                                   953,295            953,295                                      
6750 Chi phí thuê mướn                             30,000,000        30,000,000      30,000,000       30,000,000      30,000,000                                      
6757 Thuê lao động trong nước                                                                                                              30,000,000      30,000,000                                      
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                             59,500,000        59,500,000      59,500,000       59,500,000      59,500,000                                      
7049 Chi phí khác                                                                                                              59,500,000      59,500,000                                      
7750 Chi khác                             55,240,000        55,240,000      55,240,000       55,240,000      55,240,000                                      
7799 Chi các khoản khác                                                                                                              55,240,000      55,240,000                                      
  TỔNG CỘNG         293,331,000     293,331,000   293,331,000    293,331,000    293,331,000                                      
                   
          Hòa Phong, ngày 12 tháng 02 năm 2018    
  Người lập bảng       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ      
                   
                   
                   
                   
  Nguyễn Thị Phương Lan       Đinh Thị Dễ      
                   
 
 
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC              
Thôn Cẩm Toại Trung - Xã Hòa Phong - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng            
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1002715              
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  
        NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ      
        Năm 2017        
PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN              
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN KP còn lại chuyển kỳ sau
KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế
Trong kỳ Lũy kế
6000 Tiền lương                        1,681,119,830     1,681,119,830   1,681,119,830     1,681,119,830   1,681,119,830                   
6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt                                                                                                                    1,681,119,830   1,681,119,830                   
6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                           197,888,282        197,888,282       197,888,282        197,888,282      197,888,282                   
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                                                                                                                       197,888,282      197,888,282                   
6100 Phụ cấp lương                        1,057,869,191     1,057,869,191   1,057,869,191     1,057,869,191   1,057,869,191                   
6101 Phụ cấp chức vụ                                                                                                                         29,315,500        29,315,500                   
6102 Phụ cấp khu vực                                                                                                                         59,070,000        59,070,000                   
6106 Phụ cấp thêm giờ                                                                                                                         26,439,888        26,439,888                   
6107 Phụ cấp độc hại, nguy hiểm                                                                                                                            3,012,000           3,012,000                   
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                                                                                                       611,928,075      611,928,075                   
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                                                                                                                            5,540,000           5,540,000                   
6115 Phụ cấp thâm niên nghề                                                                                                                       301,252,358      301,252,358                   
6117 Phụ cấp thâm niên vượt khung                                                                                                                         21,311,370        21,311,370                   
6200 Tiền thưởng                              20,310,000           20,310,000         20,310,000          20,310,000        20,310,000                   
6201 Thưởng thường xuyên theo định mức                                                                                                                         19,760,000        19,760,000  
6203 Các chi phí khác theo chế độ liên quan đến công tác khen thưởng                                                                                                                               550,000              550,000                   
6250 Phúc lợi tập thể                                5,145,000             5,145,000           5,145,000             5,145,000           5,145,000                   
6257 Tiền nước uống                                                                                                                            5,145,000           5,145,000                   
6300 Các khoản đóng góp                           559,089,843        559,089,843       559,089,843        559,089,843      559,089,843                   
6301 Bảo hiểm xã hội                                                                                                                       418,725,649      418,725,649                   
6302 Bảo hiểm y tế                                                                                                                         70,794,529        70,794,529                   
6303 Kinh phí công đoàn                                                                                                                         47,231,303        47,231,303                   
6304 Bảo hiểm thất nghiệp                                                                                                                         22,338,362        22,338,362                   
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                              54,600,000           54,600,000         54,600,000          54,600,000        54,600,000                   
6404 Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ                                                                                                                            8,600,000           8,600,000                   
6449 Trợ cấp, phụ cấp khác                                                                                                                         46,000,000        46,000,000  
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                              41,715,091           41,715,091         41,715,091          41,715,091        41,715,091                   
6501 Thanh toán tiền điện                                                                                                                         16,971,690        16,971,690                   
6502 Thanh toán tiền nước                                                                                                                         21,134,401        21,134,401                   
6503 Thanh toán tiền nhiên liệu                                                                                                                               234,000              234,000                   
6504 Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường                                                                                                                            3,375,000           3,375,000                   
6550 Vật tư văn phòng                           112,189,000        112,189,000       112,189,000        112,189,000      112,189,000                   
6551 Văn phòng phẩm                                                                                                                         12,323,000        12,323,000                   
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                                                                                                                         18,570,000        18,570,000                   
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                                                                                                                         58,480,000        58,480,000  
6599 Vật tư văn phòng khác                                                                                                                         14,471,000        14,471,000                   
6599 Vật tư văn phòng khác                                                                                                                            8,345,000           8,345,000  
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                              14,195,412           14,195,412         14,195,412          14,195,412        14,195,412                   
6601 Cước phí điện thoại trong nước                                                                                                                            1,632,000           1,632,000                   
6606 Tuyên truyền                                                                                                                            1,760,000           1,760,000                   
6612 Sách, báo, tạp chí thư viện                                                                                                                            4,236,700           4,236,700                   
6617 Cước phí Internet, thư viện điện tử                                                                                                                            5,443,212           5,443,212                   
6649 Khác                                                                                                                            1,123,500           1,123,500                   
6700 Công tác phí                              51,355,000           51,355,000         51,355,000          51,355,000        51,355,000                   
6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe                                                                                                                         20,510,000        20,510,000                   
6702 Phụ cấp công tác phí                                                                                                                            2,145,000           2,145,000                   
6703 Tiền thuê phòng ngủ                                                                                                                            3,200,000           3,200,000                   
6704 Khoán công tác phí                                                                                                                         25,500,000        25,500,000                   
6750 Chi phí thuê mướn                              33,089,000           33,089,000         33,089,000          33,089,000        33,089,000                   
6751 Thuê phương tiện vận chuyển                                                                                                                            1,600,000           1,600,000                   
6757 Thuê lao động trong nước                                                                                                                         31,489,000        31,489,000                   
6900 Sữa chữa TS Pvụ CTác CM và duy tu, BDưỡng các CTr CSHT từ KPTX                           108,274,000        108,274,000       108,274,000        108,274,000      108,274,000                   
6907 Nhà cửa                                                                                                                         22,415,000        22,415,000                   
6912 Thiết bị tin học                                                                                                                         13,675,000        13,675,000                   
6913 Máy photocopy                                                                                                                            6,500,000           6,500,000                   
6917 Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính                                                                                                                            4,100,000           4,100,000                   
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                                                                                                                         61,584,000        61,584,000                   
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                           286,860,100        286,860,100       286,860,100        286,860,100      286,860,100                   
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                                                                                                                         66,476,400        66,476,400                   
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                                                                                                                            6,580,000           6,580,000  
7002 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định)                                                                                                                            9,800,000           9,800,000                   
7003 Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành                                                                                                                         15,702,500        15,702,500                   
7004 Đồng phục, trang phục                                                                                                                         20,710,000        20,710,000                   
7006 Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ)                                                                                                                         11,866,000        11,866,000                   
7049 Chi phí khác                                                                                                                         11,645,000        11,645,000  
7049 Chi phí khác                                                                                                                       144,080,200      144,080,200                   
7750 Chi khác                              50,314,000           50,314,000         50,314,000          50,314,000        50,314,000                   
7761 Chi tiếp khách                                                                                                                         20,850,000        20,850,000                   
7799 Chi các khoản khác                                                                                                                         29,464,000        29,464,000                   
7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu                           244,541,251        244,541,251       244,541,251        244,541,251      244,541,251                   
7951 Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của CQNN thực hiện chế độ tự chủ và của ĐVSN công lập                                                                                                                       150,879,000      150,879,000                   
7952 Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp                                                                                                                         93,662,251        93,662,251                   
9050 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn                                5,000,000             5,000,000           5,000,000             5,000,000           5,000,000                   
9099 Tài sản khác                                                                                                                            5,000,000           5,000,000                   
  TỔNG CỘNG       4,523,555,000     4,523,555,000   4,523,555,000     4,523,555,000   4,523,555,000                   
                 
            Hòa Phong, ngày 12 tháng 02 năm 2018
  Người lập bảng         HIỆU TRƯỞNG  
                 
                 
                 
                 
                 
  Nguyễn Thị Phương Lan         Đinh Thị Dễ  
                 
 


  Biểu số 4 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị:TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC        
Chương: 022          
  QUYẾT TOÁN THU – CHI NGUỒN NSNN, NGUỒN KHÁC NĂM 2017  
  (Kèm theo Quyết định số         /QĐ-.......... ngày....../02/2018 Của trường Tiểu học An Phước)  
     
             
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Số liệu báo cáo quyết toán Số liệu quyết toán được duyệt Trong đó
Quỹ lương Mua sắm, sửa chữa Trích lập các quỹ
I Quyết toán thu 16500 14200 0 14200 0
A Tổng số thu 16500 14200 0 14200 0
1 Thu sự nghiệp khác 16500 14200 0 14200 0
  Phí vệ sinh 16500 14200   14200  
B Chi từ nguồn thu được để lại 24038 24038 0 24038 0
1 Hoạt động sự nghiệp khác 24038 24038 0 24038 0
  Phí vệ sinh 24038 24038   24038  
C Số thu nộp NSNN          
II Quyết toán chi ngân sách nhà nước 4816.886 4816.886 3643.057 929.287 244.542
1 Chi sự nghiệp giáo dục đào tạo 4816.886 4816.886 3643.057 929.287 244.542
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4523.555 4523.555 3495.966 783.047 244.542
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 293.331 293.331 147.091 146.24  
             
      Hòa Phong, ngày 12 tháng  02  năm 2018
        Thủ trưởng đơn vị
             
             
             
             
             
          Đinh Thị Dễ
             

Tác giả bài viết: Kế toán

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trường Tiểu học An Phước
Đia chỉ: Cẩm Toại Trung - Hoà Phong - Hoà Vang. Điện thoại: 05113.846.462
Email: thanphuoc.hv@gmail.com
Website: thanphuoc-hoavang.edu.vn
Xem bản: Desktop | Mobile