Trang nhất » Tin Tức » Thông báo » Công khai

Công khai tài chính theo thông tư 61 / 2017 quí 4 / 2017

Thứ năm - 18/01/2018 09:02
Công khai tài chính theo thông tư 61 / 2017 quí 4 / 2017
Thực hiện theo TT 61 / 2017, nay trường Tiểu học An Phước công khai tài chính quí 4 năm 2017.
     UBND HUYỆN HÒA VANG
TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Số:     /QĐ-THAP Hoà Phong, ngày     tháng 01 năm 2018
 
QUYẾT ĐỊNH
Về việc công bố công khai  quyết toán ngân sách quý 4 năm 2017
của trường Tiểu học An Phước
 
Căn cứ Nghị định số 163/2016/NĐ-CP ngày 21 tháng 12 năm 2016 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Ngân sách nhà nước;
Căn cứ Thông tư số 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính hướng dẫn thực hiện công khai ngân sách đối với đơn vị dự toán ngân sách, các tổ chức được ngân sách nhà nước hỗ trợ;
Căn cứ quyết toán chi ngân sách quý 4 của Trường Tiểu học An Phước;
Xét đề nghị của bộ phận tài vụ nhà trường.
QUYẾT ĐỊNH:
Điều 1. Công bố công khai số liệu quyết toán ngân sách quý 4 năm 2017 của Trường tiểu học số An Phước.
Kèm theo biểu công khai đính kèm
Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.
Điều 3. Bộ phận kế toán  và các bộ phận liên quan thực hiện Quyết định này./.
 
Nơi nhận:
- Phòng tài chính huyện Hòa Vang;
- Phòng GD& ĐT Hòa Vang;
-  Lưu :VT, KT.
HIỆU TRƯỞNG
 
 
Đinh Thị Dễ
 
 
  Biểu số 3 – Ban hành kèm theo thông tư 61/2017/TT-BTC ngày 15 tháng 6 năm 2017 của Bộ Tài chính
Đơn vị: Trường Tiểu học An Phước        
Chương:622        
  ĐÁNH GIÁ THỰC HiỆN DỰ TOÁN THU-CHI NGÂN SÁCH QUÝ 4/2017
  ( Dùng cho đơn vị dự toán cấp trên và đơn vị dự toán sử dụng ngân sách nhà nước)
           
          ĐVT: Triệu đồng
Số TT Nội dung Dự toán năm Ước thực hiện quý 4/2017 So sánh (%)
Dự toán Cùng kỳ năm trước
I Tổng số thu, chi, nộp ngân sách phí, lệ phí        
1 Số thu phí, lệ phí 0 0    
1.1 Lệ phí        
1.2 Phí 0 0    
  Học phí chính khóa 0 0 0% 0%
2 Chi từ nguồn thu phí được để lại        
2.1 Chi sự nghiệp giáo dục 0 0    
a Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên        
b Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên        
2.2 Chi quản lý hành chính        
a Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
b Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
3 Số phí, lệ phí nộp NSNN        
II Dự toán chi ngân sách nhà nước        
1 Chi quản lý hành chính        
1.1 Kinh phí thực hiện chế độ tự chủ        
1.2 Kinh phí không thực hiện chế độ tự chủ        
2 Chi sự nghiệp giáo dục, đào tạo 4816.886 1283.632 27% 98%
1.1 Kinh phí nhiệm vụ thường xuyên 4816.886 1283.632 27% 98%
a Nguồn kinh phí tự chủ 4523.555 1239.335 27% 98%
b Nguồn kinh phí không tự chủ 293.331 44.297 15% 92%
1.2 Kinh phí nhiệm vụ không thường xuyên 0 0 0% 0%
           
    Hòa Phong, ngày  15  tháng  01  năm 2018
      Thủ trưởng đơn vị
           
           
           
           
           
        Đinh Thị Dễ
           
 


TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC            
Thôn Cẩm Toại Trung - Xã Hòa Phong - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng        
Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1002715            
BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG
      Bảng thuyết minh NGUỒN KINH PHÍ TỰ CHỦ    
        Quý : IV năm 2017    
PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN          
Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN
KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế
Trong kỳ Lũy kế
6000 Tiền lương                           330,004,000      1,681,119,830        330,004,000        330,004,000       1,681,119,830
6001 Lương ngạch, bậc theo quỹ lương được duyệt                                                                                                                         330,004,000       1,681,119,830
6050 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                             52,650,000         197,888,282          52,650,000          52,650,000           197,888,282
6051 Tiền công trả cho lao động thường xuyên theo hợp đồng                                                                                                                           52,650,000           197,888,282
6100 Phụ cấp lương                           274,683,700      1,057,869,191        274,683,700        274,683,700       1,057,869,191
6101 Phụ cấp chức vụ                                                                                                                              8,255,000             29,315,500
6102 Phụ cấp khu vực                                                                                                                           14,950,000             59,070,000
6106 Phụ cấp thêm giờ                                                                                                                              5,520,000             26,439,888
6107 Phụ cấp độc hại, nguy hiểm                                                                                                                                 780,000               3,012,000
6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                                                                                                         158,640,300           611,928,075
6113 Phụ cấp trách nhiệm theo nghề, theo công việc                                                                                                                              1,560,000               5,540,000
6115 Phụ cấp thâm niên nghề                                                                                                                           78,478,400           301,252,358
6117 Phụ cấp thâm niên vượt khung                                                                                                                              6,500,000             21,311,370
6200 Tiền thưởng                             20,310,000           20,310,000          20,310,000          20,310,000             20,310,000
6201 Thưởng thường xuyên theo định mức                                                                                                                           19,760,000             19,760,000
6203 Các chi phí khác theo chế độ liên quan đến công tác khen thưởng                                                                                                                                 550,000                   550,000
6250 Phúc lợi tập thể                                                                5,145,000                                                                             5,145,000
6257 Tiền nước uống                                                                                                                                                               5,145,000
6300 Các khoản đóng góp                           142,355,601         559,089,843        142,355,601        142,355,601           559,089,843
6301 Bảo hiểm xã hội                                                                                                                         106,207,944           418,725,649
6302 Bảo hiểm y tế                                                                                                                           18,207,072             70,794,529
6303 Kinh phí công đoàn                                                                                                                           12,138,048             47,231,303
6304 Bảo hiểm thất nghiệp                                                                                                                              5,802,537             22,338,362
6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                                                             54,600,000                                                                           54,600,000
6404 Chi chênh lệch thu nhập thực tế so với lương ngạch bậc, chức vụ                                                                                                                                                               8,600,000
6449 Trợ cấp, phụ cấp khác                                                                                                                                                             46,000,000
6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                             11,414,180           41,715,091          11,414,180          11,414,180             41,715,091
6501 Thanh toán tiền điện                                                                                                                              5,655,580             16,971,690
6502 Thanh toán tiền nước                                                                                                                              4,399,600             21,134,401
6503 Thanh toán tiền nhiên liệu                                                                                                                                 234,000                   234,000
6504 Thanh toán tiền vệ sinh, môi trường                                                                                                                              1,125,000               3,375,000
6550 Vật tư văn phòng                             49,155,000         112,189,000          49,155,000          49,155,000           112,189,000
6551 Văn phòng phẩm                                                                                                                                                             12,323,000
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                                                                                                                              7,170,000             18,570,000
6552 Mua sắm công cụ, dụng cụ văn phòng                                                                                                                           40,050,000             58,480,000
6599 Vật tư văn phòng khác                                                                                                                              1,935,000             14,471,000
6599 Vật tư văn phòng khác                                                                                                                                                               8,345,000
6600 Thông tin, tuyên truyền, liên lạc                                4,145,138           14,195,412             4,145,138             4,145,138             14,195,412
6601 Cước phí điện thoại trong nước                                                                                                                                 408,000               1,632,000
6606 Tuyên truyền                                                                                                                              1,760,000               1,760,000
6612 Sách, báo, tạp chí thư viện                                                                                                                                 410,000               4,236,700
6617 Cước phí Internet, thư viện điện tử                                                                                                                              1,567,138               5,443,212
6649 Khác                                                                                                                                                               1,123,500
6700 Công tác phí                             16,955,000           51,355,000          16,955,000          16,955,000             51,355,000
6701 Tiền vé máy bay, tàu, xe                                                                                                                              6,055,000             20,510,000
6702 Phụ cấp công tác phí                                                                                                                                 600,000               2,145,000
6703 Tiền thuê phòng ngủ                                                                                                                              1,000,000               3,200,000
6704 Khoán công tác phí                                                                                                                              9,300,000             25,500,000
6750 Chi phí thuê mướn                                2,850,000           33,089,000             2,850,000             2,850,000             33,089,000
6751 Thuê phương tiện vận chuyển                                                                                                                                                               1,600,000
6757 Thuê lao động trong nước                                                                                                                              2,850,000             31,489,000
6900 Sữa chữa TS Pvụ CTác CM và duy tu, BDưỡng các CTr CSHT từ KPTX                             35,117,000         108,274,000          35,117,000          35,117,000           108,274,000
6907 Nhà cửa                                                                                                                                                             22,415,000
6912 Thiết bị tin học                                                                                                                                                             13,675,000
6913 Máy photocopy                                                                                                                                                               6,500,000
6917 Bảo trì và hoàn thiện phần mềm máy tính                                                                                                                              2,500,000               4,100,000
6949 Các tài sản và công trình hạ tầng cơ sở khác                                                                                                                           32,617,000             61,584,000
7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                             66,415,300         286,860,100          66,415,300          66,415,300           286,860,100
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                                                                                                                              6,145,300             66,476,400
7001 Chi mua hàng hoá, vật tư dùng cho chuyên môn của từng ngành                                                                                                                              1,600,000               6,580,000
7002 Trang thiết bị kỹ thuật chuyên dụng (không phải là tài sản cố định)                                                                                                                              5,000,000               9,800,000
7003 Chi mua, in ấn, phô tô tài liệu chỉ dùng cho chuyên môn của ngành                                                                                                                              6,010,000             15,702,500
7004 Đồng phục, trang phục                                                                                                                                                             20,710,000
7006 Sách, tài liệu, chế độ dùng cho công tác chuyên môn của ngành (không phải là TSCĐ)                                                                                                                           10,000,000             11,866,000
7049 Chi phí khác                                                                                                                              8,400,000             11,645,000
7049 Chi phí khác                                                                                                                           29,260,000           144,080,200
7750 Chi khác                                9,032,000           50,314,000             9,032,000             9,032,000             50,314,000
7761 Chi tiếp khách                                                                                                                              8,850,000             20,850,000
7799 Chi các khoản khác                                                                                                                                 182,000             29,464,000
7950 Chi lập các quỹ của đơn vị thực hiện khoán chi và đơn vị sự nghiệp có thu                           219,248,251         244,541,251        219,248,251        219,248,251           244,541,251
7951 Chi lập quỹ dự phòng ổn định thu nhập của CQNN thực hiện chế độ tự chủ và của ĐVSN công lập                                                                                                                         150,879,000           150,879,000
7952 Chi lập quỹ phúc lợi của đơn vị sự nghiệp                                                                                                                           68,369,251             93,662,251
9050 Mua sắm tài sản dùng cho công tác chuyên môn                                5,000,000              5,000,000             5,000,000             5,000,000               5,000,000
9099 Tài sản khác                                                                                                                              5,000,000               5,000,000
  TỔNG CỘNG       1,239,335,170      4,523,555,000     1,239,335,170     1,239,335,170       4,523,555,000
               
            Hòa Phong, ngày 15 tháng 01 năm 2018
  Người lập bảng         HIỆU TRƯỞNG
               
               
               
               
               
  Nguyễn Thị Phương Lan         Đinh Thị Dễ
               
             
               

  TRƯỜNG TIỂU HỌC AN PHƯỚC                
  Thôn Cẩm Toại Trung - Xã Hòa Phong - Huyện Hòa Vang - TP Đà Nẵng          
  Mã chương : 622 - Mã ĐVQHNS: 1002715                
  BÁO CÁO CHI TIẾT KINH PHÍ HOẠT ĐỘNG  
        Bảng thuyết minh
NGUỒN KP KHÔNG TỰ CHỦ
         
          QUÝ 4/ 2017          
  PHẦN II: KINH PHÍ ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QUYẾT TOÁN            
  Mã ND Kinh tế NỘI DUNG KINH PHÍ ĐƯỢC SỬ DỤNG KỲ NÀY ĐÃ SỬ DỤNG ĐỀ NGHỊ QTOÁN   KP còn lại chuyển kỳ sau
  KP Kỳ Trước chuyển sang SỐ THỰC NHẬN TG KP Được SD kỳ này Kỳ này Lũy kế Lũy kế
  Trong kỳ Lũy kế
  6100 Phụ cấp lương                           22,891,000      22,891,000      22,891,000    22,891,000             22,891,000                                      
  6112 Phụ cấp ưu đãi nghề                                                                                                          22,891,000             22,891,000                                      
  6400 Các khoản thanh toán khác cho cá nhân                                                    124,200,000                                                               124,200,000                                      
  6449 Trợ cấp, phụ cấp khác                                                                                                                                          124,200,000                                      
  6500 Thanh toán dịch vụ công cộng                                                        1,500,000                                                                   1,500,000                                      
  6501 Thanh toán tiền điện                                                                                                                                                  546,705                                      
  6502 Thanh toán tiền nước                                                                                                                                                  953,295                                      
  6750 Chi phí thuê mướn                                                      30,000,000                                                                 30,000,000                                      
  6757 Thuê lao động trong nước                                                                                                                                            30,000,000                                      
  7000 Chi phí nghiệp vụ chuyên môn của từng ngành                                                      59,500,000                                                                 59,500,000                                      
  7049 Chi phí khác                                                                                                                                            59,500,000                                      
  7750 Chi khác                           21,396,000      55,240,000      21,396,000    21,396,000             55,240,000                                      
  7799 Chi các khoản khác                                                                                                          21,396,000             55,240,000                                      
    TỔNG CỘNG        44,287,000    293,331,000      44,287,000    44,287,000           293,331,000                                      
                     
            Hòa Phong, ngày 15 tháng 01 năm 2018    
    Người lập bảng       THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ      
                     
                     
                     
                     
    Nguyễn Thị Phương Lan       Đinh Thị Dễ      
                     
 
 
 
 
 

Tác giả bài viết: Kế toán

Tổng số điểm của bài viết là: 5 trong 1 đánh giá
Click để đánh giá bài viết

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

 
Trường Tiểu học An Phước
Đia chỉ: Cẩm Toại Trung - Hoà Phong - Hoà Vang. Điện thoại: 05113.846.462
Email: thanphuoc.hv@gmail.com
Website: thanphuoc-hoavang.edu.vn
Xem bản: Desktop | Mobile